Ordin de protecție. Violenta domestică. Avocat specializat in cazuri de violentă domestică. Model ordin de protecție

Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie.

    În sensul Legii 217/2003 republicata, violenţa domestică înseamnă orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima.

Conform art. 23 alin. 1 din Legea 217/2003 republicata, prin ordinul de protecţie, instanta poate să dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri - obligaţii sau interdicţii:

 1. a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
 2. b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei;
 3. c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;

    c^1) cazarea/plasarea victimei, cu acordul acesteia, şi, după caz, a copiilor, într-un centru de asistenţă dintre cele prevăzute la art. 17;

 1. d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia, astfel cum sunt definiţi potrivit prevederilor 5, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;
 1. e) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;

    e^1) obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;

 1. f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;
 2. g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;
 3. h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.

Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie se stabileşte de judecător, fără a putea depăşi 6 luni de la data emiterii ordinului.

Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie este de competenţa judecătoriei de pe raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima.

În caz de urgenţă deosebită, instanţa poate emite ordinul de protecţie şi fără citarea părţilor, chiar şi în aceeaşi zi, pronunţându-se pe baza cererii şi a actelor depuse, fără concluziile părţilor.

Ordinul de protecţie este executoriu. Executarea hotărârii se face fără somaţie sau fără trecerea vreunui termen. Respectarea ordinului de protecţie este obligatorie şi pentru persoana protejată prin intermediul său.

 Hotărârea prin care se dispune ordinul de protecţie este supusă numai apelului, în termen de 3 zile de la pronunţare dacă s-a dat cu citarea părţilor şi de la comunicare dacă s-a dat fără citarea lor.

 

ANEXĂ

 

                 CERERE PRIVIND EMITEREA ORDINULUI DE PROTECŢIE

 

 1. Date privind autoritatea sau organismul care formulează cererea (dacă este cazul)

    Denumirea:

    Adresa:

    Telefon:

    Fax:

    E-mail:

    Persoana desemnată cu formularea cererii:

 

 

    I^1. Date privind agresorul

    Numele şi prenumele:

    Adresă:

    Telefon:

    Fax:

    E-mail:

 1. Asistenţa juridică

 ______________________________________________________________________________

| Victima are un avocat?                                                | DA/NU|

|_______________________________________________________________________|______|

 

| Doresc/Nu doresc acordarea de asistenţă juridică prin avocat desemnat din    |

| oficiu.                                                                      |

|______________________________________________________________________________|

 

    III. Date privind victima violenţei domestice

 ______________________________________________________________________________

| Numele:                                 | Prenumele:                         |

|_________________________________________|____________________________________|

| Locul şi data naşterii                  | Cetăţenia                          |

|_________________________________________|____________________________________|

| Sexul: F/M                              |                                    |

|_________________________________________|____________________________________|

| Prenumele tatălui                       | Prenumele mamei                    |

|_________________________________________|____________________________________|

| Act de identitate: CI/BI/Paşaport       | Serie          nr.                 |

|_________________________________________|____________________________________|

| CNP                                     |                                    |

|_________________________________________|____________________________________|

| Adresa*1): Doreşte să rămână secretă? DA/NU                                  |

| Telefon*2): Doreşte ca numărul să rămână secret? DA/NU                       |

|______________________________________________________________________________|

    *1) Dacă victima declară că doreşte să abandoneze domiciliul familial, nu este necesar să se indice noua adresă la care se mută, ci doar adresa unde locuieşte în prezent. Adresa indicată trebuie să fie una la care partea poate primi citaţiile şi celelalte acte de procedură.

    *2) Poate fi indicat orice număr la care reclamantul are garanţia că va putea primi citaţiile şi celelalte acte de procedură.

 1. Reprezentantul legal al victimei (dacă este cazul)

 ______________________________________________________________________________

| Numele:                                 | Prenumele:                         |

|_________________________________________|____________________________________|

| Locul şi data naşterii                  | Cetăţenia                          |

|_________________________________________|____________________________________|

| Sexul F/M                               |                                    |

|_________________________________________|____________________________________|

| Prenumele tatălui                       | Prenumele mamei                    |

|_________________________________________|____________________________________|

| Adresa                                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| Telefon                                                                      |

|______________________________________________________________________________|

 

 1. Relaţia dintre victima violenţei domestice şi persoana împotriva căreia se solicită emiterea ordinului de protecţie (pârât)
 2. Victima a mai formulat anterior vreo cerere, plângere, reclamaţie etc. împotriva aceleiaşi persoane? DA/NU

    În caz afirmativ, se va indica numărul acestora.

 1. Ştiţi dacă pârâtul este parte în vreun proces cu privire la vreo infracţiune sau contravenţie? DA/NU

    În caz afirmativ, indicaţi, dacă ştiţi, instanţa la care se află dosarul şi numărul acestuia.

 1. Există o legătură de rudenie sau de altă natură cu pârâtul?
 2. Situaţia familială - persoane care convieţuiesc în locuinţă

 ______________________________________________________________________________

|    Numele şi prenumele    |      Data naşterii     |   Gradul de rudenie     |

|___________________________|________________________|_________________________|

|                           |                        |                         |

|___________________________|________________________|_________________________|

|                           |                        |                         |

|___________________________|________________________|_________________________|

|                           |                        |                         |

|___________________________|________________________|_________________________|

|                           |                        |                         |

|___________________________|________________________|_________________________|

 

 1. Descrierea faptelor pentru care se solicită emiterea ordinului de protecţie
 2. Relatarea faptelor şi locul desfăşurării lor

 ______________________________________________________________________________

|                                                                              |

|                                                                              |

|                                                                              |

|                                                                              |

|                                                                              |

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

 

 1. Ce alte acte de violenţă s-au produs anterior împotriva persoanelor (victimă, membri ai familiei, minori sau alte persoane) sau asupra bunurilor?

 ______________________________________________________________________________

|                                                                              |

|                                                                              |

|                                                                              |

|                                                                              |

|                                                                              |

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

 

 1. A avut loc vreun act de violenţă în prezenţa minorilor?
 2. Există vreo situaţie de risc pentru minori, inclusiv posibilitate de a fi luaţi fără drept de pârât?
 3. Pârâtul deţine arme sau are acces la arme prin natura muncii sale ori din alte motive?
 4. Există martori la faptele descrise?
 5. Ce alte probe pot susţine declaraţiile? (de exemplu, linii telefonice tăiate/rupte, telefoane mobile sparte, alte obiecte distruse, mesaje telefonice înregistrate, inclusiv sms, scrisori, fotografii, documente etc.)

 

 1. Aţi beneficiat anterior de o hotărâre judecătorească privind emiterea unui ordin de protecţie? DA/NU

    NOTĂ:

    Dacă la pct. 8 răspunsul a fost DA, menţionaţi hotărârile judecătoreşti privind emiterea ordinului de protecţie şi precizaţi, după caz, numărul hotărârilor şi durata valabilităţii ordinului de protecţie, după cum urmează:

    "hotărârea judecătorească nr. ............. din data de .................. emisă de către ................... (instanţa care a pronunţat hotărârea judecătorească), cu valabilitate .................. (durata de valabilitate a ordinului de protecţie). Ordinul de protecţie emis a fost respectat DA/NU."

 

 

    VII. Asistenţa medicală a victimei

 1. Victima a suferit leziuni fizice sau a fost maltratată psihologic? DA/NU
 2. A primit îngrijiri în vreun centru medical? DA/NU
 3. Deţine certificat medico-legal, medical sau alte documente medicale? DA/NU

    În caz afirmativ, acestea se vor anexa în copie.

    În caz negativ, se vor indica centrul medical şi data consultului medical.

    VIII. Măsurile care se solicită a fi dispuse prin ordinul de protecţie

 ______________________________________________________________________________

| a) evacuarea temporară a pârâtului din locuinţă, indiferent dacă     | DA/NU |

| acesta este titularul dreptului de proprietate;                      |       |

|______________________________________________________________________|_______|

| b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în locuinţa        | DA/NU |

| familiei;                                                            |       |

|______________________________________________________________________|_______|

| c) limitarea dreptului de folosinţă al pârâtului, dacă este posibil, | DA/NU |

| doar asupra unei părţi a locuinţei comune, astfel încât pârâtul să nu|       |

| vină în contact cu victima;                                          |       |

|______________________________________________________________________|_______|

| d.1) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime           | DA/NU |

| determinate faţă de victimă;                                         |       |

| d.2) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime           | DA/NU |

| determinate faţă de copiii victimei sau faţă de alte rude ale        |       |

| acesteia;                                                            |       |

| d.3) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime           | DA/NU |

| determinate faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de        |       |

| învăţământ a persoanei protejate;                                    |       |

| În caz afirmativ, se vor menţiona datele de identificare a acestor   |       |

| locuri.                                                              |       |

|______________________________________________________________________|_______|

| e) interdicţia pentru pârât de a se deplasa în anumite localităţi sau| DA/NU |

| zone determinate pe care victima le frecventează ori le vizitează    |       |

| periodic;                                                            |       |

| În caz afirmativ, se vor identifica aceste localităţi şi zone.       |       |

|______________________________________________________________________|_______|

| f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin           | DA/NU |

| corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;                      |       |

|______________________________________________________________________|_______|

| g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;        | DA/NU |

|______________________________________________________________________|_______|

| h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora; | DA/NU |

| În caz afirmativ, se vor indica numele, prenumele şi data naşterii   |       |

| copiilor, persoana către care se propune încredinţarea.              |       |

|______________________________________________________________________|_______|

| i) suportarea de către pârât a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru  | DA/NU |

| locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri ai    |       |

| familiei locuiesc ori urmează să locuiască din cauza imposibilităţii |       |

| de a rămâne în locuinţa familială.                                   |       |

| În caz afirmativ, care este suma considerată necesară şi ce          |       |

| reprezintă?                                                          |       |

|______________________________________________________________________|_______|

 

 1. Alte măsuri

 ______________________________________________________________________________

| 1. Victima are o activitate remunerată?                              | DA/NU |

| În caz afirmativ, se va indica, cu aproximaţie, suma pe care o       |       |

| primeşte.                                                            |       |

|______________________________________________________________________|_______|

| 2. Pârâtul are loc de muncă sau desfăşoară o activitate remunerată?  | DA/NU |

| În caz afirmativ, se indică suma lunară aproximativă pe care pârâtul |       |

| o primeşte, dacă se cunoaşte.                                        |       |

|______________________________________________________________________|_______|

| 3. Există alte surse de venituri ale familiei?                       | DA/NU |

| În caz afirmativ, să se indice suma aproximativă, dacă se cunoaşte.  |       |

|______________________________________________________________________|_______|

 1. Alte precizări considerate ca relevante

 

    Data                                           Semnătura

    ..............................

    ..............................

    Domnului preşedinte al Judecătoriei ......................................

                              ---------------

Sunteti victimele sau martorii violentei domestice? Contactați-ne acum la numărul de telefon 0724 511 669 sau trimiteți un e-mail la adresa cabinet@avocatpatrascu.ro.

 

 

2 comments

PATRASCU RAZVAN CABINET DE AVOCAT

Ordinul de protectie provizoriu se inainteaza de catre unitatea de politie din care face parte politistul care l-a emis, pentru confirmare, parchetului de pe langa judecatoria competenta in a carei raza teritoriala a fost emis, in termen de 24 de ore de la data emiterii. Ordinul de protectie provizoriu se inainteaza parchetului competent insotit de formularul de evaluare a riscului si de mijloacele de proba.
Procurorul de la parchetul competent decide cu privire la necesitatea mentinerii masurilor de protectie dispuse de organul de politie in termen de 48 de ore de la emiterea ordinului de protectie provizoriu.
In cazul in care procurorul constata ca nu mai este necesara mentinerea masurilor de protectie dispuse, poate dispune motivat incetarea masurilor de protectie, cu mentionarea momentului de la care acestea inceteaza.

Liviu

Exista posibilitatea ca masurile de protecție dispuse prin ordinul de protecție provizoriu sa înceteze după cele 5 zile pentru care a fost emis?

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published