Infracțiuni la regimul drogurilor.Trafic si detinere pentru consum propriu. Avocat specializat în infracțiuni privind regimul drogurilor

Avocat Patrascu Razvan din Baroul Bucuresti, specializat în materie de Drept Penal, vă poate ajuta prin oferirea de asistență și reprezentarea juridică în urma săvârșirii unor infracţiuni reglementate de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

Contactați-ne acum la numărul de telefon: 0724 511 669 sau trimiteți un e-mail la adresa: cabinet@avocatpatrascu.ro.

                                                                 

LEGE   Nr. 143 din 26 iulie 2000    *** Republicată privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

    Text în vigoare începând cu data de 21 decembrie 2015

        Act de bază

#B: Legea nr. 143/2000, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014

    Acte modificatoare

#M1: Legea nr. 51/2014

#M2: Legea nr. 322/2015

    Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

#CIN

    NOTĂ:

    Prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 a fost aprobat Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

#B

    CAPITOLUL I

    Dispoziţii generale

    ART. 1

    În prezenta lege termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

 1. a) substanţe aflate sub control naţional - drogurile şi precursorii înscrişi în tabelele-anexă nr. I - IV, care fac parte integrantă din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin înscrierea unei noi plante sau substanţe, prin radierea unei plante sau substanţe ori prin transferarea acestora dintr-un tabel în altul, la propunerea ministrului sănătăţii sau a ministrului afacerilor interne;
 2. b) droguri - plantele şi substanţele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conţin asemenea plante şi substanţe, înscrise în tabelele nr. I - III;
 3. c) droguri de mare risc - drogurile înscrise în tabelele nr. I şi II;
 4. d) droguri de risc - drogurile înscrise în tabelul nr. III;
 5. e) precursori - substanţele utilizate frecvent în fabricarea drogurilor, înscrise în tabelul nr. IV;
 6. f) inhalanţi chimici toxici - substanţele stabilite ca atare prin ordin al ministrului sănătăţii;
 7. g) consum ilicit de droguri - consumul de droguri aflate sub control naţional, fără prescripţie medicală;
 8. h) consumator - persoana care îşi administrează sau permite să i se administreze droguri, în mod ilicit, prin înghiţire, fumat, injectare, prizare, inhalare sau alte căi prin care drogul poate ajunge în organism;
 9. i) consumator dependent - consumatorul care, ca urmare a administrării drogului în mod repetat şi sub necesitate ori nevoie, prezintă consecinţe fizice şi psihice conform criteriilor medicale şi sociale;
 10. j) program integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri - totalitatea serviciilor de sănătate şi a serviciilor de asistenţă psihologică şi socială asigurate în mod integrat şi coordonat persoanelor consumatoare de droguri, prin unităţile medicale, psihologice şi sociale, publice, private şi mixte;
 11. k) circuit integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri - totalitatea programelor integrate de asistenţă asigurate consumatorilor şi consumatorilor dependenţi în vederea ameliorării stării de sănătate în sensul bunăstării fizice, psihice şi sociale a individului;
 12. l) program terapeutic - totalitatea serviciilor şi a măsurilor medicale şi psihologice integrate, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare şi adaptare continuă pentru fiecare consumator dependent, în vederea întreruperii consumului, a înlăturării dependenţei psihice şi/sau fizice şi/sau a reducerii riscurilor asociate consumului;
 13. m) program psihologic şi social - totalitatea serviciilor de evaluare, consiliere şi psihoterapie individuală sau de grup şi a serviciilor şi măsurilor sociale, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare şi adaptare continuă pentru fiecare consumator, în vederea înlăturării dependenţei, reabilitării şi reinserţiei lui sociale;
 14. n) circuit terapeutic - ansamblul de programe terapeutice aplicate consumatorului dependent de droguri în mod complex, multidisciplinar, multisectorial şi continuu, având ca scop ameliorarea stării de sănătate;
 15. o) evaluare - determinarea caracteristicilor psihologice şi sociale ale consumatorului de către centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în vederea includerii şi supravegherii consumatorului într-un program psihologic şi social de către managerul de caz;

#M1

 1. p) program naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - instrument de planificare strategică şi financiară a politicilor publice antidrog, reprezentând ansamblul de acţiuni multianuale care au ca scop dezvoltarea şi consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire a consumului de droguri şi serviciilor de asistenţă pentru consumatorii de droguri, implementate de către Agenţia Naţională Antidrog;
 2. q) program de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - instrument de planificare strategică şi financiară a politicilor publice antidrog, reprezentând ansamblul de acţiuni multianuale care răspund priorităţilor naţionale în domeniu prin asigurarea complementarităţii proiectelor de prevenire a consumului de droguri şi serviciilor de asistenţă pentru consumatorii de droguri, implementate de către societatea civilă.

#B

    CAPITOLUL II

    Sancţionarea traficului şi a altor operaţiuni ilicite cu substanţe aflate sub control naţional

    ART. 2

    (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

    (2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.

    ART. 3

    (1) Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

    (2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

    ART. 4

    (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

    (2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

    ART. 5

    Punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unei locuinţe sau a unui local ori a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

    ART. 6

    (1) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenţie, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

    (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi eliberarea cu intenţie de droguri de mare risc, pe baza unei reţete medicale prescrise în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau a unei reţete medicale falsificate.

    (3) Obţinerea de droguri de mare risc prin folosirea unei reţete medicale prescrise în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau a unei reţete medicale falsificate se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani.

    ART. 7

    Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condiţiilor legale, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

    ART. 8

    Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanţi chimici toxici unui minor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

    ART. 9

    Finanţarea săvârşirii faptelor prevăzute la art. 2 - 5 se sancţionează cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele speciale ale acestora majorându-se cu o treime.

    ART. 10

    Îndemnul la consumul ilicit de droguri de mare risc, prin orice mijloace, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

    ART. 11

    Dacă faptele prevăzute la art. 2, 6 - 8 şi 10 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

    ART. 12

    (1) Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 2, 3, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (2) - (3), art. 7 şi 9 se pedepseşte.

    (2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la alin. (1).

    ART. 13

    (1) Cu privire la infracţiunile cuprinse în prezentul capitol, pe lângă situaţiile prevăzute în Codul penal, constituie circumstanţe agravante următoarele situaţii:

 1. a) persoana care a comis infracţiunea îndeplinea o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei funcţii;
 2. b) fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană care are, potrivit legii, atribuţii în lupta împotriva drogurilor;
 3. c) drogurile au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activităţi interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituţie sau unitate medicală, de învăţământ, militară, loc de detenţie, centre de asistenţă socială, de reeducare sau instituţie medical-educativă, locuri în care elevii, studenţii şi tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora;
 4. d) folosirea minorilor în săvârşirea faptelor prevăzute la art. 2 - 10;
 5. e) drogurile au fost amestecate cu alte substanţe care le-au mărit pericolul pentru viaţa şi integritatea persoanelor.

    (2) În cazul circumstanţei agravante prevăzute la alin. (1) lit. c), referitoare la săvârşirea faptelor într-o instituţie de învăţământ ori în locuri în care elevii, studenţii şi tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale sau în apropierea acestora, la maximul special prevăzut de lege se poate adăuga un spor care nu poate depăşi 5 ani, în cazul închisorii, sau maximul general, în cazul amenzii.

    ART. 14

    Nu se pedepseşte persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 2 - 9 şi care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunţă autorităţilor participarea sa la comiterea infracţiunii, contribuind astfel la identificarea şi tragerea la răspundere penală a autorului sau a celorlalţi participanţi.

    ART. 15

    Persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 2 - 9, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

    ART. 16

    (1) Drogurile şi alte bunuri care au făcut obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 2 - 9 se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

    (2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea drogurilor şi a altor bunuri prevăzute la alin. (1).

    (3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate şi banii confiscaţi, conform alin. (1) şi (2), constituie venituri ale bugetului de stat şi se evidenţiază în cont separat în bugetul de stat.

    ART. 17

    (1) Drogurile ridicate în vederea confiscării se distrug potrivit art. 574 lit. d) din Codul de procedură penală. Păstrarea de contraprobe este obligatorie.

    (2) Sunt exceptate de la distrugere:

 1. a) medicamentele utilizabile, care au fost remise farmaciilor sau unităţilor spitaliceşti, după avizul prealabil al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii;
 2. b) plantele şi substanţele utilizabile în industria farmaceutică sau în altă industrie, în funcţie de natura acestora, care au fost remise unui operator economic public sau privat, autorizat să le utilizeze ori să le exporte;
 3. c) unele cantităţi corespunzătoare, care vor fi păstrate în scop didactic şi de cercetare ştiinţifică sau au fost remise instituţiilor care deţin câini şi alte animale de depistare a drogurilor, pentru pregătirea şi menţinerea antrenamentului acestora, cu respectarea dispoziţiilor legale.

    (3) Distrugerea drogurilor se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorizată, în prezenţa unei comisii formate din judecătorul delegat cu executarea, câte un reprezentant al Agenţiei Naţionale Antidrog, al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, un specialist din cadrul formaţiunii centrale specializate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi gestionarul camerei de corpuri delicte a aceleiaşi unităţi. În cazul în care distrugerea nu are loc în circumscripţia instanţei de executare, din comisie face parte judecătorul delegat cu executarea de la instanţa corespunzătoare în grad în circumscripţia căreia are loc distrugerea. Un exemplar al procesului-verbal se trimite instanţei de executare.

    ART. 18

    În cazul în care un consumator este condamnat la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea unei alte infracţiuni decât cele prevăzute la art. 4, instanţa poate dispune includerea acestuia într-un program terapeutic derulat în sistemul penitenciar.

    CAPITOLUL III

    Dispoziţii procedurale

 

    ART. 19

    (1) În cazul săvârşirii infracţiunilor prevăzute la art. 4, procurorul dispune, în termen de 24 de ore de la începerea urmăririi penale, evaluarea consumatorului de către centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în scopul includerii acestuia în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.

    (2) În funcţie de concluziile raportului de evaluare întocmit de centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în termen de 5 zile de la primirea acestuia, procurorul dispune, cu acordul consumatorului, includerea acestuia în programul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.

    ART. 20

    (1) Dacă, până în momentul pronunţării hotărârii, inculpatul menţionat la art. 19 respectă protocolul programului integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, instanţa de judecată poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 80, respectiv art. 83 din Codul penal.

    (2) Nerespectarea, pe durata termenului de supraveghere, a programului integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri atrage în mod corespunzător aplicarea dispoziţiilor art. 88 alin. (1) din Codul penal.

    ART. 21

    (1) Formaţiunile centrale specializate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, Ministerul Public şi Direcţia Generală a Vămilor transmit Agenţiei Naţionale Antidrog datele privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, substanţe chimice esenţiale, precursori şi inhalanţi chimici toxici, necesare întocmirii raportului către Guvernul României şi către organisme internaţionale cu privire la evoluţia şi nivelul traficului şi consumului de droguri în România, precum şi cele necesare elaborării de studii, sinteze şi analize pentru fundamentarea politicilor şi strategiilor de răspuns în lupta antidrog.

    (2) În acelaşi scop, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale, precum şi alte instituţii publice sau private acreditate să desfăşoare programe şi activităţi de prevenire a consumului ilicit de droguri transmit datele solicitate de Agenţia Naţională Antidrog, în condiţiile legii.

    (3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) pot primi, la cerere, datele centralizate de către Agenţia Naţională Antidrog privind drogurile, substanţele chimice esenţiale, precursorii şi inhalanţii chimici toxici, inclusiv rapoarte anuale, sinteze şi analize.

    CAPITOLUL IV

    Măsuri împotriva consumului ilicit de droguri

    ART. 22

    (1) Consumul de droguri aflate sub control naţional, fără prescripţie medicală, este interzis pe teritoriul României.

    (2) Persoana care consumă ilicit droguri aflate sub control naţional poate fi inclusă, cu acordul său, într-un program integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri. Manifestarea acordului de includere în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri se face prin semnarea unui document, potrivit regulamentului pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi.

    (3) Stabilirea programului psihologic şi social individualizat se face de către centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, pe baza evaluării psihologice şi sociale şi în concordanţă cu rezultatele examinării medicale solicitate unei unităţi medicale, conform criteriilor prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

    (4) Stabilirea programului terapeutic individualizat se face conform protocoalelor de practică, elaborate de Ministerul Sănătăţii, prin structurile sale specializate şi Colegiul Medicilor din România.

    (5) Unităţile medicale în care se desfăşoară programe terapeutice pentru consumatorii dependenţi transmit centrelor de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog datele necesare în vederea menţinerii continuităţii programului integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, pe baza unui raport medical.

    (6) Programul terapeutic şi programul psihologic şi social se desfăşoară integrat, astfel încât consumatorul şi consumatorul dependent să poată beneficia de o asistenţă medicală, psihologică şi socială concomitentă şi continuă, cu respectarea drepturilor omului şi a drepturilor pacientului, potrivit legii.

    ART. 23

    (1) Programele psihologice şi sociale se elaborează de către Agenţia Naţională Antidrog în colaborare, după caz, cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Justiţiei şi se pot derula în centre autorizate şi/sau acreditate în acest sens, cu regim deschis sau închis, publice, private sau mixte.

#M1

    (1^1) Programele naţionale de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri şi programele de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se elaborează de către Agenţia Naţională Antidrog, în colaborare cu alte instituţii, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, şi se aprobă de către Guvern*).

    (1^2) Programele naţionale de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se implementează, se monitorizează şi se evaluează de către Agenţia Naţională Antidrog, în calitate de coordonator naţional al politicilor publice în domeniu.

    (1^3) Programele de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se implementează de către entităţi aparţinând societăţii civile cu responsabilităţi în domeniul antidrog, monitorizate şi evaluate de către Agenţia Naţională Antidrog.

    (1^4) Normele tehnice şi metodologice de realizare a programelor de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (1^5) Programele naţionale de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri şi programele de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor bugetare aprobate Agenţiei Naţionale Antidrog.

#B

    (2) Programele terapeutice se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi se desfăşoară în centre stabilite în acest scop, cu regim deschis sau închis, publice, private sau mixte.

#M2

    (3) Cheltuielile ocazionate de efectuarea evaluării consumatorului şi de derularea programelor psihologice şi sociale sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor aprobate Agenţiei Naţionale Antidrog.

#B

    (4) Cheltuielile ocazionate de aplicarea programului terapeutic individualizat pentru persoanele asigurate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt suportate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru afecţiunile ce decurg din consumul de droguri şi prin programele de sănătate ale Ministerului Sănătăţii şi programele de profilaxie ale Agenţiei Naţionale Antidrog.

#M2

    (5) *** Abrogat

    (6) *** Abrogat

#B

    (7) Ministrul justiţiei şi ministrul sănătăţii vor stabili, prin ordin**) comun, măsurile medicale şi educative sau programele care vor fi aplicate consumatorilor de droguri în penitenciare.

#CIN

    *) A se vedea:

    - Hotărârea Guvernului nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015 - 2018;

    - Hotărârea Guvernului nr. 684/2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015 - 2018.

    **) A se vedea Ordinul ministrului justiţiei, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului sănătăţii nr. 1216/C/1310/543/2006 privind modalitatea de derulare a programelor integrate de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru persoanele aflate în stare privativă de libertate, consumatoare de droguri.

#B

    ART. 24

    (1) Datele personale ale consumatorilor dependenţi de consumul de droguri, incluşi în programul integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri, beneficiază de confidenţialitate, conform normelor în vigoare.

    (2) Evidenţa centralizată a consumatorilor incluşi în circuitul terapeutic se ţine de Observatorul Român de Droguri şi Toxicomanii din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, în Registrul unic codificat privind consumatorii de droguri, pe baza datelor comunicate de Ministerul Sănătăţii şi de alte instituţii care coordonează programe terapeutice, psihologice şi sociale, precum şi de centrele stabilite, publice sau private.

    (3) Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile desemnate, are acces la datele din evidenţa prevăzută la alin. (2).

    (4) Persoanei căreia i s-au aplicat măsurile prevăzute la art. 22 şi 23 i se va elibera un certificat nominal sau o legitimaţie în format electronic codificată, în care se vor menţiona: unitatea emitentă, datele de identificare a persoanei în cauză, durata, obiectul şi rezultatul tratamentului, motivul terminării tratamentului, starea sănătăţii persoanei în cauză la începutul şi terminarea tratamentului.

    (5) Toate datele referitoare la persoanele supuse programului integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri vor fi distruse după 10 ani de la încetarea supravegherii medicale. În cazul persoanelor supuse de mai multe ori programelor integrate de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri, datele vor fi distruse după 10 ani de la încetarea ultimei perioade de supraveghere medicală.

    ART. 25

    Orice persoană care are cunoştinţă despre un consumator de droguri poate sesiza una dintre unităţile medicale stabilite de Ministerul Sănătăţii, care va proceda conform legii.

    CAPITOLUL V

    Dispoziţii finale

    ART. 26

    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii, cu avizul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei şi al Ministerului Finanţelor Publice, va emite Regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.*)

------------

    *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 17 august 2005, cu modificările ulterioare, care a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

 

    ART. 27

    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispoziţiile art. 312 din Codul penal**), în ceea ce priveşte produsele sau substanţele stupefiante, precum şi alte dispoziţii contrare.

------------

    **) Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României a fost abrogată prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

#CIN

    NOTĂ:

    Reproducem mai jos prevederile art. III şi art. IV din Legea nr. 51/2014 (#M1).

#M1

    "ART. III

    În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, deţinătorul cu orice titlu al substanţelor prevăzute la art. I pct. 4, 6 şi 8 şi la art. II pct. 1 are obligaţia să le predea organelor de poliţie."

#M1

    "ART. IV

    Prezenta lege a fost adoptată cu respectarea prevederilor Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L204 din 21 iulie 1998."

#B

    TABELUL Nr. I

 

    Acetorphine - derivat de tebaină = 3-O-acetyltetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl) -6,14-endoetheno-oripavine

    Acetyl-alpha-methylfentanyl = N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide

    Acetylmethadol = 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

    Alphacetylmethadol = alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4, 4-diphenylheptane

    Alphamethylfentanyl = N-[1(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

    Benzoylmorphine

    Beta-hydroxyfentanyl = N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

    Beta-hydroxy-methyl-3-fentanyl = N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide

    Brolamfetamine

    (DOB) = 2,5-dimethoxy-4-bromoamphetamine

    Cathinone = (-)-alpha-aminopropiophenone

    Codeine-N-oxide

    Desomorphine = dihydrodeoxymorphine

    DET = N, N-diethyltryptamine

    2,5-dimethoxyamfetamine (DMA) = dl-2,5-dimethoxy-alpha-methylphenylethylamine

    DMHP = 3-(1,2-dimethylhepthyl)-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran

    DMT = N, N-dimethyltryptamine

    2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamine (DOET) = dl-2,5-dimethoxy-4-ethyl-alpha-methylphenylethylamine

    Dioxaphetyl butyrate = ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate

    Eticyclidine (PCE) = N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

    N-ethyl methylenedioxyamfetamine (N-ethyl MDA) = (+/-)-N-ethyl-alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

    Etorphine = tetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbuthyl)-6,14-endoetheno-oripavine

    Etryptamine = 3-(2-aminobutyl) indole

    Heroin = Diacethylmorphine

    N-hydroxy methylenedioxyamfetamine (N-hydroxy-MDA) = (+/-)-N-[alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine

    Ketobemidone = 4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine

    (+)-Lysergide (LSD) = (+) N, N-diethyllysergamide (d-lysergic acid diethylamide)

    Methadone intermediar = 4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane

    Methcathinone = 2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

    3,4-Methylenedioxymetamfetamine (MDMA) = dl-3,4-methylenedioxy-N, alpha-dimethylphenyl-ethylamine

    5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamfetamine (MMDA) = dl-5-methoxy-3,4-methylenedioxy-alpha-methylphenylethylamine

    Mescaline = 3,4,5-trimethoxyphenethylamine

    Methyl-4 aminorex = (+/-)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

    Methyl-3-fentanyl = N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

    Methyl-3-tiofentanyl = N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

    Morphine-N-oxide

    MPPP = 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

#M1

    [Oxycodone = 14-hydroxydihydrocodeinone] *** Radiată

#B

    Para-fluorofentanyl = 4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide

    Parahexyl = 3-hexyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran

    Paramethoxyamfetamine (PMA) = 4-methoxy-alpha-methylphenylethylamine

    PEPAP = 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

    Psilocine = 3-(2 dimethylaminoethyl)-4-hydroxyindole

    Psilocybine = 3-(2 dimethylaminoethyl) indol-4-yl dihydrogen phosphate

    Rolicyclidine = 1-(1-phenylcyclohexyl) pyrrolidine

    STP, DOM = 2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-methyl) phenylpropane

    Tenamfetamine (MDA) = 3,4-methylenedioxyamphetamine

    Tenocyclidine (TCP) = 1-[1-(2-thienyl) cyclohexyl]piperidine

    Tetrahydrocannabinol Thiofentanyl = N-[1-[2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

    3,4,5-Trimethoxyamfetamine (TMA) = dl-3,4,5-trimethoxy-alpha-methylphenylethylamine

    PMMA = {paramethoxymethylamphetamine sau N-methyl-1-(4-methoxyphenil)-2-aminopropane}

    4-MTA = P-methylthioamphetamine sau 4 methylthioamphetamine

    2C-I = 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine

    2C-T-2 = 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine

    2C-T-7 = 2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine

    TMA-2 = 2,4,5-trimethoxyamphetamine

    BZP (benzilpiperazină)

    CPP (clorofenilpiperazină)

    CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metiloctan-2-il) fenol

    CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol

    CP 47,497-C8 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-il) fenol

    CP 47,497-C9 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenol

    DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil) propan-2-amina

    DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina

    Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-ona

    Indanilamfetamina JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona

    4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-ona

    4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-ona

    Oripavina

    Toate speciile din genul Psilocybe

    TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)

    ß-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil) propan-1-ona

    ß-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino) butan-1-ona

    JWH 250 = 2-(2-metoxifenil)-1-(1-pentilindol-3-il) etanonă

    JWH-073 = naftalen-1-il-(1-butilindnol-3-il) metanonă

#M1

    JWH-019 = 1-hexyl-3-(naphthalen-1-oyl) indole

    JWH-081 = 4-methoxynaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) methanone

    JWH-203 = 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl) ethanone

    JWH-210 = 4-ethylnaphthalen-1-yl (1-pentylindol-3-yl) methanone

    JWH-122 = (4-methyl-1-naphthyl)-(1-pentylindol-3-yl) methanone

    JWH-022 = naphtalen-1-yl[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl] methanone

    JWH-200 = (1-(2-morpholin-4-ylethyl) indol-3-yl])-(naphtalen-1-yl) methanone

    JWH-251 = 2-(2-methylphenyl)-1(1-pentyl-1H-indol-3-yl) ethanone

    AM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl] -(naphtalen-1-yl) methanone

    MAM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(4-methylnaphtalenyl) methanone

    UR-144 = (1-pentilydol-3-yl)-(2,2,3,3,-tetremethylcyclopropyl) methanone

    XLR-11 = 1-(5-fluoropentyl)-1h-indol-3-yl)-(2,2,3,3,-tetramethylcyclopropyl) methanone

    CB-13 = naphthalen-1-yl-(4-pentyloxynaphthalen-1-yl) methanone

    RCS-4 = (4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone

    RCS-4 ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone

    RCS-4-C4 = (4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone

    RCS-4-C4-ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone

    STS-135 = 1-(5-fluoropenthyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indole-3-carboxamide

    AKB48 = 1-pentyl-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indazole-3-carboxiamide

    NEB = 2-(ethylamino)-1-phenyl-1-butanone

    4-MEC(4-methylethcathinone) = 2-ethylamino-1-(4-methylphenyl)-1-propanone

    4-EMC(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylphenyl)-2-(methylamino)-1-propanone

    MABP (Buphedrone) = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-butanone

    Pentedrone = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-pentanone

    5-IT (5-2-Aminopropyl)indole) = 2-(1H-indol-5-yl)-1-methylethylamine

    5-MeO-DALT(N,N-diallyl-5-methoxytryptamine) = N-allyl-N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl] prop-2-en-1-amine

    Ethcathinone = 2-ethylamino-1-phenyl-1-propanone

    MBZP = 1-benzyl-4-methylpiperazine

#B

    - sărurile substanţelor din tabel, atunci când existenţa unor astfel de săruri este posibilă;

    - produsele condiţionate - comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în compoziţia cărora intră substanţele înscrise în prezentul tabel.

        TABELUL Nr. II

    Acetyldihydrocodeine

#M1

    [Acetylmethadol = 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane] *** Radiată

#B

    Alfentanil = N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl) ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperi-dinyl]-N-phenylpropanamide

    Allylprodine = 3-allil-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

    Alphameprodine = alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

    Alphamethadol = alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

    Alphamethylthiofentanyl = N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

    Alphaprodine = alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

    Amfetamine = (+/-)-2-amino-1-phenylpropane

    Anileridine = 1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

    Benzethidine = 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

    Benzylmorphine = 3-benzylmorphine

    Betacetylmethadol = beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

    Betameprodine = beta-3-ethyl-1-methyl-4-propionoxypiperidine

    Betamethadol = beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

    Betaprodine = beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

    Bezitramine = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine

    Clonitazene = (2-para-chlorbenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole

    Coca frunze

    Cocaine = methyl ester de benzoylecgonine

    Codeine = 3-methylmorphine

    Codoxime = dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime

    Concentrat de tulpini de mac

    Dexamfetamine = (+)-2-amino-1-phenylpropane

    Dextromoramide = (+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl]morpholine

    Diampromide = N-[2-methylphenethylamino propyl]propionanilide

    Dextropropoxyphene = alpha-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate

    Diehylthiambutene = 3-diethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene

    Difenoxine = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid

    Dihydrocodeine

    Dihydromorphine

    Dimenoxadol = 2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate

    Dimepheptanol = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

    Dimethylthiambutene = 3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene

    Dioxaphetyl butyrate = ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate

    Diphenoxylate = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

    Dipipanone = 4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone

    Drotebanol = 3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6 beta, 14 diol

    Ecgonine

    Ethylmethyltiambutene = 3-ethylmethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene

    Ethylmorphine = 3-ethylmorphine

    Etonitazene = 1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole

    Etoxeridine = 1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

    Fenetylline = dl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-7-(2-[(1-methyl-2-phenylethyl)amino]ethyl)-1H-purine-2,6-dione

    Fentanyl = 1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine

    Furethidine = 1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

    Hidrocodone = dihydrocodeinone

    Hydromorphinol = 14-hydroxydihydromorphine

    Hydromorphone = dihydromorphinone

    Hydroxypethidine = 4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

    Isomethadone = 6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone

    Levamfetamine = 1-alpha-methylphenylethylamine

    Levometamfetamine = 1-N-alpha-dimethylphenylethylamine

    Levomethorphane = (-)-3-methoxy-N-methylmorphinan

    Levomoramide = (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine

    Levophenacylmorphane = (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan

    Levometamfetamine = 1-N-alpha-dimethylphenylethylamine

    Levomethorphane = (-)-3-methoxy-N-methylmorphinan

    Levomoramide = (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine

    Levophenacylmorphane = (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan

    Levorphanol = (-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

    Mecloqualone = 3-(-chlorophenyl)2-methyl-4-(3H)-quinazolinone

    Metamfetamine = (+)-2-methylamino-1-phenylpropane

    Metamfetamine racemate = (+/-)-N,alpha-dimethylphenethylamine

    Methaqualone = 2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone

    Methylphenidate = 2-phenyl-2-(2-piperidyl)acetic acid methyl ester

    Metazocine = 2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan

    Methadone = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone

    Methyldesorphine = 6-methyl-delta-6-deoxymorphine

    Methyldihydromorphine = 6-methyldihydromorphine

    Metopon = 5-methyldihydromorphinone

    Moramide intermediate = 2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid

    Morpheridine = 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

    Morphine şi săruri

    Myrophine = myristylbenzylmorphine

    Nicocodine = 6-nicitinylcodeine

    Nicodicodine = 6-nicotinyldihydrocodeine

    Nicomorphine = 3,6-dinicotinylmorphine

    Noracymethadol = (+/-)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenyl-heptan

    Norcodeine = N-demethylcodeine

    Norlevorphanol = (-)-3-hidroxymorphinan

    Normethadone = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone

    Normorphine = demethylmorphine

    Norpipanone = 4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone

    N-oxymorhine

    Opiu

    Oxycodone = 14-hydroxydihydrocodeinone

    Oxymorphone = 14-hydroxydihydromorphinone

    Pethidine = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

    Pethidine intermediar A = 4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine

    Pethidine intermediar B = 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

    Pethidine intermediar C = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid

    Phenadoxone = 6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone

    Phenampromide = N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide

    Phenazocine = 2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan

    Phencyclidine = 1-(1-phencyclohexyl)piperidine

    Phenmetrazine = 3-methyl-2-phenylmorpholine

    Phenomorphane = 3-hydroxy-N-phenethylmorphinan

    Phenoperidine = 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

    Pholcodine = morpholinylethylmorphine

    Piminodine = 4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

    Piritramide = 1-(3-cyano-3,3diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amide

    Proheptazine = 1,3-dimetyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane

    Properidine = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester

    Propiram = N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide

    Racemethorphane = (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

    Racemoramide = (+/-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl] morpholine

    Racemorphane = (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

    Secobarbital = 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

    Sufentanil = N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

    Thebacone = acetyldihydrocodeinone

    Thebaine

    Tilidine = (+/-)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate

    Trimeperidine = 1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

    Zipeprol = alpha-(alpha-methoxybenzyl)-4-(beta-methoxyphenethyl)-1-pipenazineethanol

    2C-B = 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

    Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2-aminopropan

#M1

    4-MMA(4-methylmethamphetamine) = N-methyl-1-(4-methylphenyl)propan-2-amine

    5-MA(4-methylamphetamine) = 1-(4-methylphenyl)propan-2-amine

#B

    - sărurile substanţelor din tabel, atunci când existenţa unor astfel de săruri este posibilă;

    - produsele condiţionate - comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în compoziţia cărora intră substanţele înscrise în prezentul tabel.

        TABELUL Nr. III

    Allobarbital = 5,5-diallylbarbituric acid

    Alprazolam = 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

    Amfepramone = 2-(diethylamino)propiophenone

    Amobarbital = 5-ethyl-5-(3-methylbutyl)barbituric acid

    Aminorex = 2-amino-5-phenyl-2-oxazoline

    Barbital = 5,5-diethylbarbituric acid

    Benzfetamine = N-benzyl-N-alpha-dimethylphenethylamine

    Bromazepam = 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

    Brotizolam = 2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thienol[3,2-f]-s-triazolo [4,3-a][1,4]diazepine

    Buprenorphine = 21-cyclopropyl-7-alpha-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine

    Butobarbital = 5-butyl-5-ethylbarbituric acid

    Butalbital = 5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

    Cannabis, rezină de cannabis şi ulei de cannabis

    Cathine = d-threo-2-amino-1-hydroxy-1-phenylpropane

    Cyclobarbital = 5-(1-cyclohexan-1-yl)-5-ethylbarbituric acid

    Camazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)

    Chlordiazepoxide = 7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide

    Clobazam = 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine 2,4(3H,5H)-dione

    Clonazepam = 5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

    Clorazepate = 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4- benzodiazepine 3-carboxylic acid

    Clotiazepam = 5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one

    Cloxazolam = 10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(5H)-one

    Delorazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

    Diazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

    Estazolam = 8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine

    Ethchlorvynol = ethyl-2-chlorovinylethinylcarbinol

    Ethinamate = 1-ethylcyclohexanolcarbamate

    Ethyl loflazepate = ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate

    Etilamfetamine = dl-N-ethyl-alpha-methylphenylethylamine

    Fencamfamine = dl-N-ethyl-3-phenylbicyclo(2,2,1)-heptan-2-amine

    Fenproporex = dl-3-[(alpha-methylphenylethyl) amino]propionitrile

    Fludiazepam = 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

    Flunitrazepam = 5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

    Flurazepam = 7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodia-zepin-2-one

    Glutethimide = 2-ethyl-2-phenylglutarimide

    Halazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

    Haloxazolam = 10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(5H)-one

    Ketazolam = 11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]-oxazinol[3,2d] [1,4] benzodiazepine-4,7(6H)-dione

    Lefetamine = (-)-1-dimethylamino-1,3-diphenylethane

    Loprazolam = 6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methylene]-8-nitro-1H-imi-dazo [1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one

    Lorazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

    Lormetazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

    Mazindol = 5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo-(2,1-a)-isoindol-5-ol

    Medazepam = 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine

    Mefenorex = dl-N-(3-chloropropyl)-alpha-methylphenethylamine

    Meprobamate = 2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate

    Mesocarbe = 3-(alpha-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine

    Methylphenobarbital = 5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid

    Methyprylone = 3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione

    Midazolam = 8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazol (1,5-a) (1,4) benzodiazepine

    Nimetazepam = 1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

    Nitrazepam = 1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

    Nordazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

    Oxazepam = 7-chloro-1,3-dihidro-3-hydroxy-5-phenyl-2-H-1,4-benzodiazepin-2-one

    Oxazolam = 10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo(3,2-d) (1,4) benzodiazepin-6(5H)-one

    Pentazocine = 1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

    Pentobarbital = 5-ethyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid

    Pemoline = 2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one

    Phendimetrazine = (+)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine

    Phenobarbital = 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

    Phentermine = alpha-alpha-dimethylphenethylamine

    Pinazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

    Pipradrol = 1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol

    Prazepam = 7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

    Pyrovalerone = dl-1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone

    Secbutabarbital = 5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid

    Temazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

    Tetrazepam = 7-chloro-5-(cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

    Triazolam = 8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine

    Vinylbital = 5-(1-methylbuthyl)-5-vinylbarbituric acid

    GHB = acide y-hydroxybutyric

    ZOLPIDEM = N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazol [1,2=α] pyridin-3-acetamide

    Acid ibotenic

    Amanita muscaria (L: Fr.) Lam.

    Amanita pantherina

    Amida acidului lisergic

    Toate speciile din genul Argyreia

    7-hidroximitragynina

    Ibogaina

    Ketamina

    Muscimol

    Mitraginina

    Mitragyna speciosa Korth (Kratom)

    Nitrit de amil

    Nymphaea caerulea Sav.

    Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.) Hallier f.

    Salvinorin A-F

    Salvia divinorum Epling & Jativa

    Tabernanthe iboga (L.) Nutt.

    2C-C = 4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilamină

#M1

    [Etcatinonă = (RS)-2-etilamino-1-fenil-propan-1-onă] *** Radiată

#B

    Dimetocaină (larocaină) = (3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat

    Metilendioxipirovaleronă (MDPV)

#M1

    [Metilbenzilpiperazină (MBZP)] *** Radiată

    [N,N-dialil-5-metoxitriptamină (5-MEO-DALT)] *** Radiată

    alfa-PVP = 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone

    Naphyrone = 1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one

    MDPBP = 1-(3,4-methylendioxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone

#B

    - sărurile substanţelor din tabel, atunci când existenţa unor astfel de săruri este posibilă;

    - produsele condiţionate - comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în compoziţia cărora intră substanţele înscrise în prezentul tabel.

        TABELUL Nr. IV

    N-acetylanthranilic acid

    Ephedrine

    Ergometrine

    Ergotamine

    Isosafrole

    Lysergic acid

    3,4-methylenedioxy-phenylpropan-2-one

    1-phenyl-2-propanone

    Piperonal

    Pseudoephedrine

    Safrole

    Acetic anhydride

    Acetone

    Anthranilic acid

    Ethyl ether

    Hydrochlorid acid

    Phenylacetic acid

    Piperidine

    Methylethyl ketone

    Potassium permanganate

    Sulphuric acid

    Toluene

    - sărurile substanţelor din tabel, atunci când existenţa unor astfel de săruri este posibilă;

    - produsele condiţionate - comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în compoziţia cărora intră substanţele înscrise în prezentul tabel.

 

                              ---------------

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published