În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1110 din data de 28 decembrie 2018, a fost publicat ORDINUL Nr. 146/2578/2018 din 11 decembrie 2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti

Prezentul ordin reglementează modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști, stabilind următoarele:
a) procedura de intervenție a polițiștilor în cazurile de violență domestică și de cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice;
b) metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului;
c) procedura de emitere a ordinului de protecție provizoriu;
d) procedura de punere în executare a ordinului de protecție provizoriu.

Victimele sau martorii cazurilor de violență domestică pot sesiză poliția utilizând următoarele căi:
a) prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență (112);
b) formulate în scris sau oral, direct ori telefonic la sediul unităților de poliție de către persoanele implicate în actele de violență domestică, de către persoanele care au asistat la producerea actelor de violență domestică sau de către alte persoane;
c) sau, poliția poate să se sesizeze din oficiu.

Polițiștii în cadrul intervențiilor pot desfășura următoarele activități: iau măsuri pentru separarea victimei de agresor și realizează orice alte demersuri necesare eliminării riscurilor imediate; observă și adresează întrebări cu privire la starea fizică a persoanelor implicate și, dacă se impune, solicită intervenția echipelor medicale; informează atât victima, cât și agresorul cu privire la drepturile și obligațiile acestora, măsurile ce vor fi dispuse în urma evaluării situației de fapt, prin ordinul de protecție provizoriu; sesizează structurile specializate ale Poliției Române sau ale altor instituții în situația în care, cu ocazia verificării sesizării, sunt constatate aspecte aflate în competența acestora; procedează la obținerea de probe, potrivit art. 222 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau prevederilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, după caz.

Ordinul prevede modul în care polițiștii trebui să acționeze în situații speciale, spre exemplu în cazul evacuării agresorului din imobil.

De asemenea, Ordinul are următoarele anexe (1 și 3-5 reprezintă modele):
1. Anexa nr. 1: Formularul de evaluare a riscurilor;
2. Anexa nr. 2: Metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului;
3. Anexa nr. 3: Tabel și Ordinul de protecție provizoriu;
4. Anexa nr. 4: Modelul procesului-verbal prevăzut la art. 22^6 alin. (4) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Anexa nr. 5: Modelul declarației date de victima violenței domestice;
6. Anexa nr. 6: Modelul declarației date de agresor, autor al actului de violență domestică.

ORDIN Nr. 146/2578/2018 din 11 decembrie 2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 146 din 11 decembrie 2018 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE Nr. 2.578 din 18 decembrie 2018 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1110 din 28 decembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 22^10 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul afacerilor interne şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

ART. 1 Prezentul ordin reglementează modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti, stabilind următoarele: a) procedura de intervenţie a poliţiştilor în cazurile de violenţă domestică şi de cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei domestice; b) metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului; c) procedura de emitere a ordinului de protecţie provizoriu; d) procedura de punere în executare a ordinului de protecţie provizoriu.

ART. 2 (1) Intervenţiile poliţiştilor la cazurile de violenţă domestică se realizează ca urmare a sesizărilor: a) prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă; b) formulate în scris sau oral, direct ori telefonic la sediul unităţilor de poliţie de către persoanele implicate în actele de violenţă domestică, de către persoanele care au asistat la producerea actelor de violenţă domestică sau de către alte persoane; c) din oficiu. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), poliţistul care preia sesizarea va gestiona intervenţia şi emiterea ordinului de protecţie provizoriu, indiferent dacă victima reclamă sau nu săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, aplicând în mod corespunzător prevederile prezentului ordin. ART. 3 Prevederile prezentului ordin se aplică: a) în cazul sesizării potrivit art. 2 alin. (1) lit. a), de către poliţiştii din cadrul structurilor de ordine publică; b) în cazul sesizărilor potrivit art. 2 alin. (1) lit. b) şi c), de către poliţiştii care sunt sesizaţi direct sau se sesizează din oficiu, indiferent de structura din care fac parte.

ART. 4 (1) Pe parcursul intervenţiei, poliţiştii desfăşoară, după caz, următoarele activităţi: a) iau măsuri pentru separarea victimei de agresor şi realizează orice alte demersuri necesare eliminării riscurilor imediate; b) observă şi adresează întrebări cu privire la starea fizică a persoanelor implicate şi, dacă se impune, solicită intervenţia echipelor medicale; c) informează atât victima, cât şi agresorul cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora, măsurile ce vor fi dispuse în urma evaluării situaţiei de fapt, prin ordinul de protecţie provizoriu; d) sesizează structurile specializate ale Poliţiei Române sau ale altor instituţii în situaţia în care, cu ocazia verificării sesizării, sunt constatate aspecte aflate în competenţa acestora; e) procedează la obţinerea de probe, potrivit art. 22^2 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau prevederilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. (2) Poliţiştii solicită sprijin din partea altor efective din dispozitivele de ordine şi siguranţă publică în situaţiile în care, în funcţie de evoluţia stării conflictuale, nu se poate asigura desfăşurarea în condiţii de siguranţă a procedurii de evaluare a riscului şi de emitere a ordinului de protecţie provizoriu. (3) În cazul în care la eveniment intervine o patrulă formată exclusiv din alte structuri decât cele ale Poliţiei Române, membrii acesteia vor lua măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi vor solicita, prin dispecerat, prezenţa poliţiştilor competenţi să emită ordinul de protecţie provizoriu potrivit prezentului ordin.

ART. 5 (1) Cu ocazia intervenţiei, în vederea stabilirii existenţei unui risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea persoanelor să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică, poliţiştii evaluează situaţia de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului. (2) Modelul formularului de evaluare a riscului este prevăzut în anexa nr. 1. (3) Metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului este prevăzută în anexa nr. 2.

ART. 6 (1) Concluziile rezultate în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului sunt aduse la cunoştinţa victimei, care semnează de luare la cunoştinţă. (2) În situaţia în care victima refuză să semneze, se menţionează acest fapt în formularul de evaluare a riscului, la secţiunea dedicată semnăturii acesteia.

ART. 7 (1) În situaţia în care concluziile rezultate în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului indică existenţa unui risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea victimei să fie pusă în pericol, poliţistul care a întocmit formularul de evaluare a riscului emite ordinul de protecţie provizoriu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3. (2) Ordinul de protecţie provizoriu poate fi emis şi în situaţia în care victima se află în imposibilitatea obiectivă de a furniza informaţiile necesare completării formularului de evaluare a riscului, pe baza evaluării criteriilor din cap. I al formularului de către poliţist. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), informaţiile necesare completării cap. I al formularului sunt obţinute pe baza probelor administrate potrivit art. 22^2 din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Originalul ordinului de protecţie provizoriu se înregistrează, după emiterea acestuia, în evidenţele unităţii/subunităţii de poliţie din care face parte poliţistul care l-a emis.

ART. 8 După emiterea ordinului de protecţie provizoriu, în situaţia în care constată necesitatea acordării de servicii sociale, poliţiştii solicită intervenţia echipei mobile prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin acelaşi act normativ.

ART. 9 Modelul procesului-verbal prevăzut la art. 22^6 alin. (4) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este prevăzut în anexa nr. 4.

ART. 10 (1) Cu ocazia evaluării gradului de risc premergătoare emiterii ordinului de protecţie provizoriu, atât victimei, cât şi agresorului li se solicită să dea câte o declaraţie, al căror model este prevăzut în anexa nr. 5, respectiv în anexa nr. 6. (2) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) refuză sau nu pot să dea declaraţii, acest aspect se consemnează în procesul-verbal prevăzut la art. 9. ART. 11 (1) În situaţia în care a fost dispusă măsura prevăzută la art. 22^4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar agresorul declară că nu are asigurată cazarea din altă sursă, poliţistul care a emis ordinul de protecţie provizoriu îl informează de îndată pe agresor cu privire la dreptul de a solicita găzduirea în cadrul centrelor rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost sau al adăposturilor de noapte. (2) Dacă agresorul nu doreşte să beneficieze de cazarea pusă la dispoziţie potrivit alin. (1) şi optează să locuiască la o altă persoană, poliţistul care a emis ordinul de protecţie îi va solicita să dea o declaraţie privind adresa la care va locui şi persoana care îi va asigura cazarea. (3) Aspectele referitoare la îndeplinirea procedurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se consemnează în procesul-verbal prevăzut la art. 9 sau în declaraţia prevăzută în anexa nr. 6, după caz. (4) Cu ocazia evacuării temporare din locuinţă, agresorului i se oferă timpul strict necesar pentru ca acesta să îşi poată lua asupra sa documentele de identitate, bani, medicamentele sau alte bunuri personale de strictă necesitate.

ART. 12 În situaţia în care a fost dispusă măsura prevăzută la art. 22^4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după evacuarea agresorului din locuinţă, poliţistul procedează la reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor acesteia în locuinţă.

ART. 13 În situaţia în care a fost dispusă măsura prevăzută la art. 22^4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi agresorul este prezent la faţa locului alături de victimă, poliţistul procedează la conducerea acestuia la distanţa minimă prevăzută în ordinul de protecţie provizoriu.

ART. 14 Măsura prevăzută la art. 22^4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se execută potrivit legii speciale. Până la data intrării în vigoare a legii speciale, poliţiştii nu vor dispune această măsură.

ART. 15 (1) În situaţia în care a fost dispusă măsura prevăzută la art. 22^4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poliţiştii procedează la ridicarea armelor şi muniţiilor pe bază de proces-verbal şi iau măsurile necesare pentru depunerea acestora în camera de corpuri delicte a unităţii de poliţie, organizată potrivit Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 73/2013 privind organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte, precum şi pentru informarea structurii competente de arme, explozivi şi substanţe periculoase. (2) În cazul în care armele şi muniţiile sunt deţinute de agresor în alt loc decât cel în care a fost realizată intervenţia, poliţistul care a emis ordinul de protecţie informează, de îndată, structura de arme, explozivi şi substanţe periculoase competentă despre măsura de protecţie dispusă. (3) Structura competentă de arme, explozivi şi substanţe periculoase adoptă măsurile necesare în vederea ridicării, cu celeritate, a armelor şi muniţiilor şi demarează procedurile de verificare a îndeplinirii de către agresor a condiţiilor prevăzute de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 16 Dacă ordinul de protecţie provizoriu vizează minori, persoane cu dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, poliţiştii pun la dispoziţia echipei mobile prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, date necesare pentru punerea în aplicare a unor măsuri de protecţie urgente şi specifice sau, după caz, pentru sesizarea autorităţilor şi instituţiilor publice competente cu punerea în aplicare a acestor măsuri.

ART. 17 (1) Prevederile prezentului ordin se aplică şi de către poliţiştii ce au calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare sesizaţi cu privire la existenţa unui act de violenţă domestică. (2) Competenţele şi atribuţiile poliţiştilor care realizează intervenţiile prevăzute la art. 2 se exercită în mod corespunzător şi de către poliţişti ce au calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare, cu sprijinul, după caz, al unor efective din dispozitivele de ordine şi siguranţă publică, dacă în cauză a fost deschis un dosar penal.

ART. 18 Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezentul ordin. ART. 19 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Marius-Constantin Budăi

ANEXA 1

FORMULAR DE EVALUARE A RISCULUI ____________________________________________________________________________ | CAPITOLUL I - CONSTATĂRI REZULTATE PRIN PRISMA RĂSPUNSURILOR OFERITE DE | | VICTIMĂ | |____________________________________________________________________________| | Pentru evaluarea riscului iminent asupra vieţii şi integrităţii | DA | NU | | victimei, răspundeţi cu DA sau NU la următoarele întrebări: | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 1. Agresorul/Agresoarea a încercat vreodată să vă ucidă? | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 2. Au fost agresaţi şi alţi membri de familie/copii? | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 3. Agresorul/Agresoarea a ameninţat vreodată că îi va răni sau | | | | ucide pe vreunul dintre ei? | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 4. În urma prezentului incident aţi suferit leziuni? | | | | _ _ _ | | | | Echimoze |_| Excoriaţii |_| Plăgi tăiate/înţepate/împuşcate |_| | | | | _ _ _ | | | | Arsuri |_| Mutilări |_| Altele |_| | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 5. Agresorul/Agresoarea a folosit vreodată arme sau obiecte care | | | | să vă rănească? | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 6. Agresorul/Agresoarea a vandalizat sau a distrus bunuri, a | | | | agresat/maltratat animale de companie ale victimei/familiei? | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 7. Vă este teamă de viitoare agresiuni sau violenţe asupra | | | | dumneavoastră sau a altor membri de familie? | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 8. Agresorul/Agresoarea este o persoană violentă? | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 9. Agresiunile au crescut în intensitate şi frecvenţă în ultima | | | | perioadă? | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 10. Agresorul/Agresoarea deţine în mod legal/ilegal arme letale | | | | sau neletale? | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 11. Agresorul/Agresoarea este consumator/consumatoare de | | | | substanţe stupefiante? | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 12. Agresorul/Agresoarea a fost diagnosticat/diagnosticată cu | | | | afecţiuni psihice sau alte boli care îi pot afecta | | | | discernământul? | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 13. Agresorul/Agresoarea are probleme cu consumul de alcool? | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 14. Agresorul/Agresoarea vă interzice să vă întâlniţi cu familia,| | | | prietenii sau alte persoane, vă controlează frecvent activităţile| | | | zilnice, convorbirile telefonice, corespondenţa (inclusiv | | | | electronică)? | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 15. Aţi mai fost victima vreunui astfel de incident în relaţia | | | | dumneavoastră cu agresorul/agresoarea? | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 16. Agresorul/Agresoarea v-a împiedicat să vă despărţiţi de | | | | el/ea? | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 17. Împotriva agresorului/agresoarei a mai fost emis ordin de | | | | protecţie/ordin de protecţie provizoriu? | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 18. Există o altă persoană, asociată agresorului/agresoarei, care| | | | v-a ameninţat sau de care vă este frică? | | | | Dacă răspunsul este DA, menţionaţi numele, prenumele şi relaţia | | | | acesteia cu agresorul/agresoarea. | | | | ................................................................ | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 19. Cunoaşteţi dacă agresorul/agresoarea a mai avut probleme cu | | | | legea? În caz afirmativ, vă rog, detaliaţi. | | | | _ _ | | | | Violenţă domestică |_| Violenţă sexuală |_| | | | | _ _ | | | | Alt tip de violenţă |_| Altele |_| | | | | ................................................................ | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 20. Vă simţiţi ameninţat(ă), urmărit(ă), hărţuit(ă) de agresor/ | | | | agresoare? | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 21. Agresorul/Agresoarea v-a interzis vreodată să cereţi ajutor | | | | sau să apelaţi la sprijinul organelor de aplicare a legii? | | | |__________________________________________________________________|____|____| | CLASIFICAREA RISCULUI ASUPRA VICTIMEI | |____________________________________________________________________________| | EXISTĂ RISC IMINENT | | NU EXISTĂ RISC IMINENT | | | |_______________________________|__|_______________________________|____|____| | Dacă la întrebările 1 - 7 | | Dacă la întrebările 1 - 7 nu au | | | minimum 2 răspunsuri sunt cu | | fost minimum 2 răspunsuri cu DA şi | | | DA | | nici la întrebările 8 - 21 nu sunt | | |_______________________________|__| minimum 6 răspunsuri cu DA | | | Dacă la întrebările 1 - 7 nu | | | | | au fost minimum 2 răspunsuri | | | | | cu DA, dar la întrebările | | | | | 8 - 21 au fost minimum 6 | | | | | răspunsuri cu DA | | | | |_______________________________|__|____________________________________|____| | CAPITOLUL II - CONSTATĂRILE POLIŢISTULUI | |____________________________________________________________________________| | Pentru evaluarea riscului iminent asupra vieţii şi integrităţii | DA | NU | | victimei: | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 1. Agresorul/Agresoarea manifestă agresivitate în limbaj. | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 2. Victima, copiii acesteia sau alţi membri ai familiei se află | | | | în stare de panică. | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 3. În locuinţă sunt urme de distrugeri/răvăşiri. | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 4. Victima nu cooperează cu poliţia din cauza unei stări de | | | | temere. | | | | _ _ | | | | Faţă de agresor |_| Faţă de alţi membri de familie |_| | | | | _ _ | | | | Faţă de alte persoane |_| Altele |_| | | | | | | | | Observaţii ......................................... | | | |__________________________________________________________________|____|____| Document care conţine date cu caracter personal, protejate potrivit legii! ____________________________________________________________________________ | 5. Victima, copiii acesteia sau alţi membri ai familiei prezintă | | | | urme vizibile de violenţă. | | | | _ _ _ | | | | Echimoză(e) |_| Excoriaţii |_| Plăgi tăiate/înţepate |_| | | | | _ _ _ | | | | Arsuri |_| Cu hainele smulse, rupte |_| Mutilări |_| | | | | _ _ _ | | | | Legat(ă) de ceva |_| Împuşcat(ă) |_| Altele |_| | | | | | | | | Observaţii ................................................ | | | |__________________________________________________________________|____|____| | 6. Victima se află în imposibilitatea obiectivă de a furniza | | | | informaţiile prevăzute la cap. I. | | | |__________________________________________________________________|____|____| | Alte informaţii relevante obţinute de la victimă sau identificate de către | | poliţist şi care pot conduce la stabilirea nivelului de risc. | | (de exemplu: vulnerabilităţile victimei, dizabilităţi, boli mintale, starea| | de ebrietate, ocupaţia agresorului/agresoarei - dacă are acces la arme, de | | exemplu, militar, poliţist, sau orice alte detalii de interes) | | .......................................................................... | | .......................................................................... | | .......................................................................... | | .......................................................................... | |____________________________________________________________________________| Încheiat azi ........, ora ...... VICTIMA POLIŢIST Am luat cunoştinţă de prevederile Semnătura ............... art. 326 - Falsul în declaraţii din Codul penal. Semnătura .................... Am fost informat(ă) cu privire la riscurile la care mă expun şi mă opun emiterii unui ordin de protecţie provizoriu. Semnătura ................. Document care conţine date cu caracter personal, protejate potrivit legii!

ANEXA 2

METODOLOGIE de utilizare a formularului de evaluare a riscului 1. Formularul de evaluare a riscului se completează de către poliţist. 2. Formularul de evaluare a riscului este structurat pe două categorii: - evaluarea riscului prin prisma răspunsurilor oferite de victimă; - constatările poliţistului. 3. Consemnarea răspunsului la întrebările din formular se face prin bifarea căsuţei corespunzătoare cu X. În cazul în care victima nu înţelege semnificaţia unor termeni, poliţistul va oferi explicaţiile necesare, într-un limbaj adaptat nivelului de înţelegere al victimei. 4. Evaluarea riscului prin prisma răspunsurilor oferite de victimă se realizează prin interpretarea răspunsurilor şi stabilirea categoriei de risc în care se încadrează situaţia de fapt. 5. Clasificarea riscului rezultat din interpretarea răspunsurilor oferite de victimă se poate încadra în una dintre următoarele două categorii: - "există risc iminent"; - "nu există risc iminent". 6. Pentru încadrarea în categoria "există risc iminent" trebuie ca: - minimum 2 dintre răspunsurile la cap. I - întrebările 1 - 7 din formularul de evaluare a riscului să fie DA; sau - dacă la cap. I - întrebările 1 - 7 din formularul de evaluare a riscului nu au fost minimum 2 răspunsuri cu DA, dar la cap. I - întrebările 8 - 21 din formularul de evaluare a riscului au fost minimum 6 răspunsuri cu DA. 7. Pentru încadrarea în categoria "nu există risc iminent" trebuie ca la întrebările 1 - 7 să nu fie minimum 2 răspunsuri cu DA şi nici la întrebările 8 - 21 să nu fie minimum 6 răspunsuri cu DA. 8. Evaluarea riscului prin constatările poliţistului este de natură să întărească aspectele rezultate din evaluarea riscului prin prisma răspunsurilor oferite de victimă. 9. Dacă victima se află în imposibilitatea obiectivă de a furniza informaţiile prevăzute la cap. I din formularul de evaluare a riscului, poliţistul va completa căsuţele de la cap. I din acelaşi formular pe baza informaţiilor pe care le poate obţine din administrarea probelor conform legii, aplicând în mod corespunzător procedura prevăzută la pct. 6 şi 7. 10. Indiferent de natura constatărilor poliţistului înscrise la cap. II - pct. 1 - 5 din formularul de evaluare a riscului, dacă din interpretarea răspunsurilor oferite de victimă riscul a fost evaluat în categoria "există risc iminent", poliţistul emite ordin de protecţie provizoriu, în condiţiile legii. 11. Ordinul de protecţie nu va fi emis doar în situaţia în care victima se opune în mod expres. Opoziţia trebuie să fie explicită şi neechivocă şi se materializează prin semnătura victimei pe formularul de evaluare a riscului, după ce aceasta a fost informată în prealabil despre riscurile la care se expune. Dacă poliţistul nu emite ordinul în aceste condiţii, acesta va informa victima cu privire la posibilitatea formulării unei cereri pentru emiterea unui ordin de protecţie potrivit art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pune la dispoziţia acesteia formularul de cerere prevăzut la art. 26 din acelaşi act normativ. 12. Dacă în urma evaluării riscului rezultă că nu există risc iminent ori victima se opune emiterii ordinului, poliţistul va informa persoana care susţine că este victimă a violenţei domestice cu privire la posibilitatea formulării unei cereri pentru emiterea unui ordin de protecţie potrivit art. 23 din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pune la dispoziţia acesteia formularul de cerere prevăzut la art. 26 din acelaşi act normativ. 13. Orice altă informaţie comunicată de victimă, obţinută de la alte persoane sau constatată de poliţist, va fi consemnată în formularul de evaluare a riscului în spaţiul special destinat. 14. Victima va semna la rubrica aferentă luării la cunoştinţă cu privire la dispoziţiile art. 326 - Falsul în declaraţii din Codul penal. 15. Formularul de evaluare a riscului va fi semnat, în mod obligatoriu, de către poliţist. Victima semnează formularul de evaluare a riscului doar dacă se opune în mod expres şi neechivoc emiterii ordinului de protecţie provizoriu.

ANEXA 3 ____________________________________________________________________________ | (spaţiu destinat rezoluţiei administrative| (spaţiu destinat înregistrării)| | a procurorului competent) | | | | | | | | |___________________________________________|________________________________| ORDIN DE PROTECŢIE PROVIZORIU Emis astăzi, ...../...../........., ora .......:......, în*1) .......................................... de către*2) ................................., poliţist în cadrul .......................................... Astăzi, data de mai sus, în urma intervenţiei efectuate la evenimentul sesizat de către ................................... din localitatea ...................., judeţul/sectorul ................, am constatat existenţa riscului iminent asupra vieţii, integrităţii fizice ori asupra libertăţii victimei/victimelor violenţei domestice: a) domnul/doamna ........................................, posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. ................ C.N.P. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în .................................., str. ............... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..............; b) domnul/doamna ........................................, posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. ................ C.N.P. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în .................................., str. ............... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..............; c) domnul/doamna ........................................, posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. ................. C.N.P. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în ................................., str. ................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ............., ocazie cu care, în temeiul art. 22^1 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul ordin împotriva agresorului identificat în persoana domnului/doamnei ......................................................, posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ........ nr. ..................... C.N.P. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în ..................., str. ................ nr. ........, bl. ......, sc. ...., et. ......., ap. ......, judeţul/sectorul .............., care la data de ...../...../........ a săvârşit următoarele*3): .......................................................................... .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. Situaţia de fapt a fost evaluată pe baza următoarelor probe*4): .......................................................................... .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. ------------ *1) Locul unde este emis ordinul de protecţie provizoriu, prin indicarea unităţii administrativ-teritoriale/sectorului municipiului Bucureşti. *2) Gradul, numele şi prenumele poliţistului. *3) Motivele de fapt care determină dispunerea ordinului de protecţie provizoriu. *4) Se indică probele obţinute în condiţiile art. 22^2 din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Document care conţine date cu caracter personal, protejate potrivit legii! Dispun ca, începând cu data ...../...../..........., ora ....:...., pe o perioadă de 5 zile reprezentând o durată de 120 de ore, respectiv până la data de ...../...../..........., ora ....:...., agresorul/agresoarea să respecte următoarele măsuri de protecţie: _ |_| să părăsească temporar, indiferent dacă acesta/aceasta este titularul dreptului de proprietate, locuinţa/locuinţele comună/comune situată/situate la adresa: ................., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ....................; _ |_| reintegrarea în locuinţa comună a victimei/victimelor şi copilului/copiilor: a) domnul/doamna .........................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ..... nr. .......... C.N.P. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în ....................., str. ............................ nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .......................................; b) domnul/doamna .........................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ..... nr. .......... C.N.P. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în ....................., str. ............................ nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .......................................; c) domnul/doamna .........................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. ......... C.N.P. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în ....................., str. ............................ nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .......................................; _ |_| să păstreze o distanţă minimă de ............... metri faţă de: _ |_| victima/victimele: a) domnul/doamna .........................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. ......... C.N.P. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în ......................., str. .......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................; b) domnul/doamna .........................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. ......... C.N.P. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în ......................., str. .......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................; c) domnul/doamna .........................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ..... nr. .......... C.N.P. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în ......................., str. .......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................; _ |_| membrii familiei acesteia: a) domnul/doamna .........................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. ......... C.N.P. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în ......................, str. ........................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................; b) domnul/doamna .........................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. ......... C.N.P. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în ......................, str. ........................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................; c) domnul/doamna .........................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. ......... C.N.P. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în ......................, str. ........................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................; _ |_| reşedinţa victimei, situată la adresa .............................., str. ......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul .............................; _ |_| locul/locurile de muncă al/ale victimei, de la adresa/adresele*5): a) ........................, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ...., judeţul ................................; b) ........................, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ...., judeţul ................................; c) ........................, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ...., judeţul ................................; _ |_| unitatea/unităţile de învăţământ a/ale victimei/victimelor ........................, situată/situate la adresa ........., str. ........... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ...........; _ |_| să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere; _ |_| să predea organelor de poliţie armele deţinute: a) model/serie/număr; b) model/serie/număr; c) model/serie/număr. ------------ *5) Se va/vor menţiona locul/locurile unde victima/victimele lucrează efectiv. Document care conţine date cu caracter personal, protejate potrivit legii! Agresorului i s-a adus la cunoştinţă faptul că nerespectarea/încălcarea oricăreia din măsurile dispuse prin prezentul ordin de protecţie provizoriu constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an, în conformitate cu art. 32 alin. (2) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Agresorului i s-a adus la cunoştinţă faptul că obligaţiile şi interdicţiile dispuse împotriva agresorilor prin ordinele de protecţie provizorii devin obligatorii imediat după emiterea acestora, fără somaţie şi fără trecerea vreunui termen. Prezentul ordin poate fi contestat, în termen de 48 de ore de la comunicare, la Judecătoria*6) .............................................. Prezentul ordin va fi comunicat structurilor Poliţiei Române în a căror rază de competenţă teritorială se află locuinţa victimei şi a agresorului, în situaţia în care acestea nu se află în raza de competenţă teritorială a structurii emitente. Agent constatator Câte o/un copie/duplicat a/al prezentului ordin a fost (semnătură) înmânată/înmânat: _ _ |_| victimei/victimelor |_| agresorului ........................... ......................... ........................... ........................... ........................... ------------ *6) Judecătoria în a cărei rază teritorială se află locul unde a fost emis ordinul de protecţie provizoriu. Document care conţine date cu caracter personal, protejate potrivit legii!

ANEXA 4

Modelul procesului-verbal prevăzut la art. 22^6 alin. (4) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare PROCES-VERBAL Astăzi, __|__|_____, ora __|__, în .............................., subsemnatul, ........................, poliţist în cadrul .........................................., ca urmare a intervenţiei realizate în data de mai sus, la evenimentul sesizat de către ............................... din localitatea ..................., judeţul ....................., am emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva agresorului identificat în persoana domnului/doamnei ........................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ..... nr. ......, C.N.P. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în ....................., str. .................. nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ............................. Cu această ocazie am constatat următoarele: _ |_| Agresorul a părăsit locul emiterii ordinului de protecţie provizoriu, după ce i s-a adus la cunoştinţă că este necesar să aştepte comunicarea rezultatului verificărilor ce se efectuează în legătură cu sesizarea privind violenţa domestică. _ |_| Agresorul a solicitat cazarea în unul dintre centrele rezidenţiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost sau adăposturile de noapte, gestionate de autorităţile administraţiei publice locale, sau orice alt loc adecvat şi a fost informat, orientat şi condus de către echipa mobilă de intervenţie din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială, denumit în continuare SPAS. _ |_| Agresorul, deşi prezent la faţa la faţa locului cu ocazia emiterii ordinului de protecţie provizoriu, refuză: _ |_| să primească o copie a acestuia; _ |_| să semneze de primirea acestuia; _ |_| să declare adresa unde va locui şi persoana care îi va asigura cazarea, pe perioada de valabilitate a ordinului de protecţie provizoriu. _ |_| Agresorul nu a fost prezent la realizarea verificărilor în legătură cu sesizarea privind violenţa domestică sau la emiterea ordinului de protecţie provizoriu. Acestuia i s-au comunicat faptul că a fost emis un ordin de protecţie provizoriu, precum şi conţinutul măsurilor de protecţie dispuse prin acesta, aspecte dovedite prin: _ |_| declaraţia martorului .........................................; _ |_| înregistrări video sau audio; _ |_| înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau postărilor în mediul electronic sau de telefonie mobilă. _ |_| Agresorul nu a fost prezent la realizarea verificărilor în legătură cu sesizarea privind violenţa domestică sau la emiterea ordinului de protecţie provizoriu. Acestuia nu i s-au comunicat faptul că a fost emis un ordin de protecţie provizoriu şi nici conţinutul măsurilor de protecţie dispuse prin acesta. _ |_| Victima refuză să semneze formularul de evaluare a riscului. _ |_| Nu a putut fi identificat un martor, din următoarele motive: .......................... _ |_| Victima/Agresorul refuză să dea declaraţia prevăzută la art. 10 alin. (1) din Ordinul ministrului afacerilor interne şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 146/2.578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti. Poliţist Reprezentant echipa mobilă SPAS .................... ................................. (semnătura) (semnătura) Document care conţine date cu caracter personal, protejate potrivit legii! ANEXA 5 Modelul declaraţiei date de victima violenţei domestice DECLARAŢIE Subsemnatul(a), .........................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. .........., C.N.P. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în localitatea ...................., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ..........................., în calitate de victimă a violenţei domestice, declar că: 1. mi-au fost comunicate drepturile şi obligaţiile pe care le am în conformitate cu prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2. am fost informat(ă) cu privire la posibilitatea formulării unei cereri pentru emiterea unui ordin de protecţie potrivit prevederilor art. 23 din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care, ca urmare a evaluării situaţiei de fapt, se constată că nu sunt întrunite condiţiile pentru emiterea ordinului de protecţie provizoriu; 3. mi-au fost aduse la cunoştinţă concluziile rezultate în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, ocazie cu care: _ |_| mi-a fost pus la dispoziţie formularul de cerere privind emiterea ordinului de protecţie, deoarece s-a constatat că nu sunt întrunite condiţiile pentru emiterea ordinului de protecţie provizoriu; _ |_| nu mi-a fost pus la dispoziţie formularul de cerere privind emiterea ordinului de protecţie, deoarece s-a constatat că sunt întrunite condiţiile pentru emiterea ordinului de protecţie provizoriu; 4. mi-au fost explicate procedura şi consecinţele purtării unui sistem electronic de supraveghere şi: _ |_| sunt de acord să port un astfel de sistem; _ |_| nu sunt de acord să port un astfel de sistem. Data Numele, prenumele, semnătura ................... ............................ Document care conţine date cu caracter personal, protejate potrivit legii! ANEXA 6 Modelul declaraţiei date de agresor, autor al actului de violenţă domestică DECLARAŢIE Subsemnatul(a), ..........................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. ........., C.N.P. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în localitatea ......................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul .........................., în calitate de agresor, autor al actului de violenţă domestică: 1. declar că mi-au fost comunicate drepturile şi obligaţiile pe care le am în conformitate cu prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: a) dreptul de a fi cazat în unul dintre centrele rezidenţiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost sau adăposturile de noapte, gestionate de autorităţile administraţiei publice locale, sau orice alt loc adecvat; b) dreptul de a solicita şi a obţine o copie a ordinului de protecţie provizoriu, oricând în perioada de valabilitate a acestuia, de la unitatea de poliţie din care face parte poliţistul care l-a emis; c) dreptul de a contesta ordinul de protecţie provizoriu la judecătoria competentă în a cărei rază teritorială acesta a fost emis, în termen de 48 de ore de la comunicare; 2. pe perioada valabilităţii ordinului de protecţie provizoriu: _ |_| solicit cazarea în unul dintre centrele rezidenţiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost sau adăposturile de noapte, gestionate de autorităţile administraţiei publice locale, sau orice alt loc adecvat; _ |_| declar că voi locui în localitatea .............................., str. ............................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ............................ . Urmează a fi cazat(ă) la ..............................................................................; _ |_| pot fi contactat(ă) la numărul de telefon ............................. . Data Numele, prenumele, semnătura ................... ............................ Document care conţine date cu caracter personal, protejate potrivit legii! ---------------

 

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published